Showing 1–16 of 104 results

Khung Gỗ – GO5000

 • Độ rộng khung 5 cm
 • Khung được làm từ gỗ tự nhiên như : gỗ thông, gỗ bách tùng, gỗ xoan đào, gỗ tần bì, gỗ óc chó …
 • Khung gỗ có độ bền cao, chịu lực tốt, bảo quản lâu dài.
 • Dùng làm khung gương, khung ảnh, khung tranh hay khung bằng khen,…
 • Liên hệ với số điện thoại 0902.167.783 hoặc fanpage ThangHien Tranh và Khung để biết thêm chi tiết.

Khung Gỗ – GO8000

 • Độ rộng khung 8 cm
 • Khung được làm từ gỗ tự nhiên như : gỗ thông, gỗ bách tùng, gỗ xoan đào, gỗ tần bì, gỗ óc chó …
 • Khung gỗ có độ bền cao, chịu lực tốt, bảo quản lâu dài.
 • Dùng làm khung gương, khung ảnh, khung tranh hay khung bằng khen,…
 • Liên hệ với số điện thoại 0902.167.783 hoặc fanpage ThangHien Tranh và Khung để biết thêm chi tiết.

Khung Gỗ – GO8001

 • Độ rộng khung 8 cm
 • Khung được làm từ gỗ tự nhiên như : gỗ thông, gỗ bách tùng, gỗ xoan đào, gỗ tần bì, gỗ óc chó …
 • Khung gỗ có độ bền cao, chịu lực tốt, bảo quản lâu dài.
 • Dùng làm khung gương, khung ảnh, khung tranh hay khung bằng khen,…
 • Liên hệ với số điện thoại 0902.167.783 hoặc fanpage ThangHien Tranh và Khung để biết thêm chi tiết.

Khung Gỗ Tự Nhiên Mộc – SP001097

 • Độ rộng khung 9 cm
 • Khung được làm từ gỗ tự nhiên như : gỗ thông, gỗ bách tùng, gỗ xoan đào, gỗ tần bì, gỗ óc chó …
 • Khung gỗ có độ bền cao, chịu lực tốt, bảo quản lâu dài.
 • Dùng làm khung gương, khung ảnh, khung tranh hay khung bằng khen

Khung Gỗ Tự Nhiên Mộc – SP001100

 • Độ rộng bản khung 7 cm
 • Khung được làm từ gỗ tự nhiên như : gỗ thông, gỗ bách tùng, gỗ xoan đào, gỗ tần bì, gỗ óc chó …
 • Khung gỗ có độ bền cao, chịu lực tốt, bảo quản lâu dài.
 • Dùng làm khung gương, khung ảnh, khung tranh hay khung bằng khen

Khung Gỗ Tự Nhiên Mộc – SP001103

 • Độ rộng bản khung 3 cm
 • Khung được làm từ gỗ tự nhiên như : gỗ thông, gỗ bách tùng, gỗ xoan đào, gỗ tần bì, gỗ óc chó …
 • Khung gỗ có độ bền cao, chịu lực tốt, bảo quản lâu dài.
 • Dùng làm khung gương, khung ảnh, khung tranh hay khung bằng khen

Khung Gỗ Tự Nhiên Mộc – SP001105

 • Độ rộng bản khung 2 cm và thành khung cao 3 cm
 • Khung được làm từ gỗ tự nhiên như : gỗ thông, gỗ bách tùng, gỗ xoan đào, gỗ tần bì, gỗ óc chó …
 • Khung gỗ có độ bền cao, chịu lực tốt, bảo quản lâu dài.
 • Dùng làm khung gương, khung ảnh, khung tranh hay khung bằng khen

Khung Gỗ Tự Nhiên Mộc – SP001177

 • Độ rộng bản khung 8 cm
 • Khung được làm từ gỗ tự nhiên như : gỗ thông, gỗ bách tùng, gỗ xoan đào, gỗ tần bì, gỗ óc chó …
 • Khung gỗ có độ bền cao, chịu lực tốt, bảo quản lâu dài.
 • Dùng làm khung gương, khung ảnh, khung tranh hay khung bằng khen

Khung Gỗ Tự Nhiên Mộc – SP001179

 • Độ rộng bản khung 8 cm
 • Khung được làm từ gỗ tự nhiên như : gỗ thông, gỗ bách tùng, gỗ xoan đào, gỗ tần bì, gỗ óc chó …
 • Khung gỗ có độ bền cao, chịu lực tốt, bảo quản lâu dài.
 • Dùng làm khung gương, khung ảnh, khung tranh hay khung bằng khen

Khung Gỗ Tự Nhiên Mộc – SP001180

 • Độ rộng bản khung 7 cm
 • Khung được làm từ gỗ tự nhiên như : gỗ thông, gỗ bách tùng, gỗ xoan đào, gỗ tần bì, gỗ óc chó …
 • Khung gỗ có độ bền cao, chịu lực tốt, bảo quản lâu dài.
 • Dùng làm khung gương, khung ảnh, khung tranh hay khung bằng khen

Khung Gỗ Tự Nhiên Mộc- SP001096

 • Độ rộng khung 9 cm
 • Khung được làm từ gỗ tự nhiên như : gỗ thông, gỗ bách tùng, gỗ xoan đào, gỗ tần bì, gỗ óc chó …
 • Khung gỗ có độ bền cao, chịu lực tốt, bảo quản lâu dài.
 • Dùng làm khung gương, khung ảnh, khung tranh hay khung bằng khen

Khung Gỗ Tự Nhiên Mộc- SP001178

 • Độ rộng bản khung 8 cm
 • Khung được làm từ gỗ tự nhiên như : gỗ thông, gỗ bách tùng, gỗ xoan đào, gỗ tần bì, gỗ óc chó …
 • Khung gỗ có độ bền cao, chịu lực tốt, bảo quản lâu dài.
 • Dùng làm khung gương, khung ảnh, khung tranh hay khung bằng khen

Khung Gỗ Tự Nhiên Mộc- SP001182

 • Độ rộng bản khung 9 cm
 • Khung được làm từ gỗ tự nhiên như : gỗ thông, gỗ bách tùng, gỗ xoan đào, gỗ tần bì, gỗ óc chó …
 • Khung gỗ có độ bền cao, chịu lực tốt, bảo quản lâu dài.
 • Dùng làm khung gương, khung ảnh, khung tranh hay khung bằng khen

Khung Gỗ Tự Nhiên Óc Chó – SP001098

 • Độ rộng bản khung 9 cm
 • Khung được làm từ gỗ tự nhiên như : gỗ thông, gỗ bách tùng, gỗ xoan đào, gỗ tần bì, gỗ óc chó …
 • Khung gỗ có độ bền cao, chịu lực tốt, bảo quản lâu dài.
 • Dùng làm khung gương, khung ảnh, khung tranh hay khung bằng khen

Khung Gỗ Tự Nhiên Óc Chó – SP001104

 • Độ rộng bản khung 3 cm
 • Khung được làm từ gỗ tự nhiên như : gỗ thông, gỗ bách tùng, gỗ xoan đào, gỗ tần bì, gỗ óc chó …
 • Khung gỗ có độ bền cao, chịu lực tốt, bảo quản lâu dài.
 • Dùng làm khung gương, khung ảnh, khung tranh hay khung bằng khen

Khung Gỗ Tự Nhiên Óc Chó – SP001106

 • Độ rộng bản khung 3 cm
 • Khung được làm từ gỗ tự nhiên như : gỗ thông, gỗ bách tùng, gỗ xoan đào, gỗ tần bì, gỗ óc chó …
 • Khung gỗ có độ bền cao, chịu lực tốt, bảo quản lâu dài.
 • Dùng làm khung gương, khung ảnh, khung tranh hay khung bằng khen